OC Agenta – ustawa i inne akty prawne regulujące działalność agencyjną

Gdzie znajdziemy zapisy odnośnie OC Agenta? Ustawa i inne akty prawne określają odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego oraz wprowadzają regulacje dotyczące działalności agencyjnej. Warto z nimi się zapoznać. Tym bardziej, że praca w branży ubezpieczeniowej zazwyczaj wiąże się z dość dużym ryzykiem popełnienia błędu lub przeoczenia. A znajomość przepisów ułatwi rozwiązanie wielu kłopotliwych sytuacji.

OC Agenta – ustawa i inne akty prawne regulujące odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

Jakie akty prawne regulują działalność agencyjną i OC Agenta? Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń zawiera najważniejsze zapisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego oraz określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Dlatego jest aktem prawnym, z którym warto się zapoznać w pierwszej kolejności.

Regulacje dotyczące działalności ubezpieczeniowej zawarte są jeszcze w innych przepisach, które określone są przez:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1746)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
    (Dz. U. z 2018 r., poz. 1007)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. poz. 2467)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. poz. 2417)

Co mówi o OC Agenta ustawa o dystrybucji ubezpieczeń?

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego określone są w art. 20 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Z tego przepisu wynika, że za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz, którego taki agent działa.  Jednak, gdy wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu sam odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Co mówi o OC Agenta ustawa o dystrybucji ubezpieczeń? Przepisy określają, że w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności agencyjnej Multiagent podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. A polisa OC Agenta obejmuje szkody wyrządzone przez niego w związku z działalnością wykonywaną zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Co ważne przepisy te zawierają również regulacje dotyczące sytuacji, w których pośrednik ubezpieczeniowy nie spełni obowiązku zawarcia umowy OC Agenta. Ustawa przewiduje, że w takim przypadku Multiagent zobligowany jest do wniesienia opłaty na rzecz budżetu państwa za każdy rok kalendarzowy pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Co ważne uiszczenie tej należności nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. A kara za brak polisy OC Agenta uzależniona jest od okresu pozostawania pośrednika bez ochrony ubezpieczeniowej i wynosi równowartość w złotych kwoty:

1)   200 euro – w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
2)   500 euro – w przypadku, gdy okres ten przekracza 3 dni, ale nie przekracza 14 dni;
3)   1000 euro – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Dlatego tak ważne jest to, by zadbać o odpowiednią polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynność agencyjnych. Przypominamy, że z pomocą ocagenta.net poznasz najlepsze oferty OC Agenta  na rynku ubezpieczeń, dzięki czemu dokonasz świadomego zakupu. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer telefonu  577 078 813 lub wykorzystasz nasz formularz zapytania o składkę OC Multiagenta.

OC Agenta – ustawa to nie wszystko

Jak już wyżej wspominaliśmy wiele mówi o OC Agenta ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Jednak to nie wszystko, bowiem szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Przepisy tego aktu prawnego precyzują, że ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna Multiagenta, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Pamiętajmy o tym, że każdy popełnia błędy i mimo najszczerszych na to ryzyko są również narażeni agenci ubezpieczeniowi. Liczne regulacje, nowe obowiązki czy obciążenie pracą stwarza możliwość popełniania pomyłek lub przeoczeń, które mogą nieść ze sobą nie tylko przykre konsekwencje finansowe, ale też utratę wiarygodności w oczach klientów. Dlatego, by zminimalizować ryzyko prowadzonej działalności warto zabezpieczyć się odpowiednim ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Na rynku ubezpieczeń jest naprawdę dużo produktów tego typu, ale pamiętajmy, że decydując się na zakup obowiązkowej polisy OC Agenta podstawą powinno być porównanie wszystkich dostępnych ofert. Tylko świadomy wybór zapewni najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Źródło: KNF