Mężczyzna w garniturze

OC Agenta Ubezpieczeniowego

OC agenta ubezpieczeniowego  przeznaczone jest dla osób, które wykonują czynności agencyjne na rzecz  więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Co gwarantuje ochrona?

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej – każdy agent wykonujący czynności na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń ma obowiązek wykupienia polisy. Ubezpieczenie  zapewnienia ochronę ubezpieczeniowa  zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. OC agenta ubezpieczeniowego to również poczucie bezpieczeństwa – w przypadku wyrządzenia komuś krzywdy bowiem to zakład ubezpieczeń wypłaci  tej osobie stosowne odszkodowanie.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz.1027 z poźn. zm.) szczegółowo określa przedmiot, oraz zakres ochrony.  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, o których mowa w art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym z późn. zm. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określił w w/w rozporządzeniu Minister Finansów i wynosi ona odpowiednio 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.