Polisa OC Agenta – kiedy należy ją kupić?

Polisa OC Agenta to obowiązkowe ubezpieczenie dla osób, które wykonują czynność agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w ramach tego samego działu. Nie zawsze jednak pośrednicy wiedzą, kiedy kupić ubezpieczenie OC, szczególnie jeśli dopiero zaczynają swoją karierę w branży ubezpieczeniowej.

Polisa OC Agenta – co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Polisa OC Agenta obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem przez niego czynności agencyjnych. Co ważne ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy, których wykonuje on czynności agencyjne.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Kwota ta wynosi równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC Multiagenta, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Czego nie obejmuje polisa OC Agenta?

Polisa OC Agenta nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonującego czynności agencyjne na rzecz wyłącznie jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Agenci wyłączni nie są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Warto również pamiętać, że polisa OC Agenta nie obejmuje kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności agencyjnych.

Polisa OC Agenta – kiedy należy ją kupić?

Jak już wyżej wspominaliśmy tzw. agenci wyłączni nie są zobligowani do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wynika to z tego, że za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego lub przez agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz, którego taki agent działa.

Jednak już w dniu podpisania umowy z drugim zakładem ubezpieczeń w zakresie wykonywania czynności agencyjnych w ramach tego samego działu agent ubezpieczeniowy musi wykupić ubezpieczenie, bowiem wówczas polisa OC Agenta jest już obowiązkowa. Jak to zrobić, by sprawdzić wszystkie oferty i nie tracić czasu na rozsyłanie zapytań? Warto skorzystać z pomocy naszych specjalistów z OCAgenta.net. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na naszej stronie. Na jego podstawie zweryfikujemy i porównamy dostępne na rynku ubezpieczeń oferty. Dzięki temu zyskasz pewność, że wybrałeś najlepszą dla siebie polisę OC Agenta.