Komputer

Od czego chroni polisa agenta?

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym mówi między innymi obowiązkowemu ubezpieczeniu OC agenta ubezpieczeniowego, której podlega agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Agentów pracujących na rzecz jednego zakładu chroni Towarzystwo, dla którego pracują.

Na czym polega OC agenta ubezpieczeniowego?

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności. W przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Należy jednak rozgraniczyć różnice pomiędzy dwiema profesjami. Mianowice agent ubezpieczeniowy i multiagent znacznie się od siebie różnią w kwestii odpowiedzialności za działalność zawodową.
Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego .

Inaczej jest w przypadku multiagenta, czyli osoby, która wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. To on a nie zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Mówi o tym art. 11 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Suma ubezpieczenia

Minimalna suma gwarancyjna w przypadku OC agenta ubezpieczeniowego, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 1.250.618 euro oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Należy nadmienić, iż kwota minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Kary za brak OC agenta ubezpieczeniowego

Agentowi, który nie dopełni obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej grozi, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, konieczność uiszczenia opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.