Obliczenia

OC Agenta ubezpieczeniowego ile kosztuje?

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego ile kosztuje?

Agent ubezpieczeniowy w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. OC agenta ubezpieczeniowego ile kosztuje? Wysokość składki OC agenta ubezpieczeniowego zależy od wielu czynników. TU wystawiają tak zwaną ocenę ryzyka – na podstawie tej oceny zakłady obliczają indywidualnie składkę. Agencje zwracają szczególna uwagę na dotychczasowy przebieg ubezpieczenia OC Agenta. Jeśli przez ostatnie lata Twoja praca zawodowa nie przyniosła szkód związanych z wykonywaniem Twojego zawodu, otrzymasz odpowiednie zniżki. Oprócz tego pod uwagę brana jest roczna wysokość Twoich prowizji. Dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedz na pytanie: OC agenta ubezpieczeniowego ile kosztuje.

W zależności od powyższych czynników OC Agenta ubezpieczeniowego może kosztować od 500 do nawet do 2000 tysięcy złotych. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez Agenta ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium RP oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy dodać, że agent ubezpieczeniowy odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych wyrządzonych klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.