OC Agenta suma gwarancyjna

W przypadku OC Agenta suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

OC Agenta suma gwarancyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r., nr 122, poz. 1027) ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna Agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w tym samym dniu, w którym Multiagent zawiera umowę agencyjną z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń. Obowiązek ten wynika z zapisu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC Agenta suma gwarancyjna, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.