Co się zmienia w OC Agenta?

W ostatnich dniach weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zmian w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Czego dokładnie dotyczą zmiany w OC Agenta?

Obowiązkowe OC Agenta

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej każdy pośrednik, który zawiera umowę agencyjną z drugim zakładem ubezpieczeń w ramach tego samego działu zobowiązany jest do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC Agenta.

Dotychczas minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC agenta wynosiła równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki obejmuje umowa ubezpieczenia OC Agenta oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Z ochrony polisy OC Multiagenta wyłączone są szkody:

  • wyrządzone przez agenta osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne,
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzone przez agenta lub osobę, przy pomocy której wykonywane są czynności agencyjne, bliskim członkom rodziny tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu,
  • polegające na zapłacie kar umownych,
  • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Co się zmienia w ubezpieczeniu OC Agenta?

Rozporządzenie Ministra Finansów przede wszystkim wprowadza zmiany dotyczące minimalnej sumy ubezpieczenia, która będzie teraz wynosiła równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Zakres zmian doprecyzowuje także wyłączenia dotyczące kar umownych. Rozporządzenie dodaje zapis mówiący o tym, że ubezpieczenie OC Agenta nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności agencyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 roku i jego przepisy mają zastosowanie do umów obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych zakupionych od tego dnia.

Natomiast polisy zakupione wcześniej na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Źródło: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych