OC Agenta Ubezpieczeniowego gdzie i jak kupić najtaniej

Jeżeli jesteś agentem wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu jesteś zobligowany do zakupu polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Czym się więc kierować przy zakupie i gdzie kupić najtaniej polisę OC Agenta Ubezpieczeniowego?

OC Agenta Ubezpieczeniowego

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w momencie zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność w tym samym dziale ubezpieczeń powstaje obowiązek ubezpieczenia OC Agenta. Ubezpieczenie to obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Agenta ubezpieczeniowego za szkody:

  • wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywanymi czynnościami agencyjnymi.
  • powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Co ważne ubezpieczeniem OC Agenta objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których Agent wykonuje czynności agencyjne.

Brak polisy wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości, która stanowi równowartość  1.000 euro. Kara ta nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego.

Gdzie kupić najtaniej polisę odpowiedzialności cywilnej Agenta Ubezpieczeniowego

Większość agentów ubezpieczeniowych zaczynając swoją działalność zastawia się gdzie kupić najtaniej polisę OC Agenta. Również osoby, które już od dłuższego czasu prowadzą własne biura ubezpieczeniowe analizują to w jakiej firmie najlepiej wykupić ubezpieczenie OC Agenta.  Co w takim razie ma wpływ na wysokość składki z polisy OC Agenta? Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj Ubezpieczyciele posiadają preferencyjne warunki ubezpieczenia OC dla tych pośredników, którzy są z nimi związani umowami agencyjnymi. Wpływ na wysokość składki  ma również okres w jakim Agent prowadzi działalność agencyjną. Im aktywność zawodowa jest dłuższa tym lepiej. Nie bez znaczenia jest również fakt, czy z polisy OC agenta było wypłacane odszkodowanie. Istotne jest również to w jakim systemie opłacimy składkę ubezpieczeniową. Z reguły rozłożenie płatności na dwie raty powoduje jej wzrost np. o 10%.

Tak jak w przypadku innych ubezpieczeń  warto złożyć wniosek o OC Agenta w kilku zakładach ubezpieczeń. Ułatwi to znacznie wybór właściwego Ubezpieczyciela. Za pośrednictwem naszej strony oferujemy możliwość zakupu ubezpieczenia OC.  Skorzystaj z porad naszych ekspertów i zaoszczędź nie tylko swój czas.

Źródło:  Art. 20 ust. 2-18 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych