Szkoda z OC Agenta

„Zadaniem” polisy OC jest ochrona klientów przed konsekwencjami błędów popełnionych przez Agentów. Szkoda z OC Agenta – co to jest?  Kiedy klient dostanie stosowne odszkodowane za działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu? Wyjaśniamy poniżej.

OC Agenta – od czego chroni?

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna Agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Według prawa, każdy Agent ubezpieczeniowy musi taką polisę posiadać. Polisa OC Agenta Ubezpieczeniowego chroni ich przed roszczeniami finansowymi klientów, które w niektórych przypadkach mogą być bardzo wysokie.

Sumy ubezpieczenia oraz kary za brak OC

Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych :1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenie1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Kara za brak ubezpieczenia OC Agenta wynosi  1.000 euro. Tu należy podkreślić, iż osoby, które zapłaciły kary za brak OC Agenta nie są zwolnione z zakupu polisy OC.

Szkoda z OC Agenta

Polskie prawo co prawda narzuca obowiązek posiadania polisy OC zawodowe, jednak  nie określa procesu zgłoszenia szkody. Należy pamiętać o niezwykle ważnych zasadach, które ułatwią likwidację szkody, a co za tym idzie – wypłatę stosownego odszkodowania. Ubezpieczenie  OC Agenta może pokryć odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy  rentę w przypadkach, kiedy poszkodowany klient udowodni poniesione straty, które mają związek z działaniem Agenta a powstała szkodą.

Roszczenia Klientów – tu liczy się czas!

Przy zgłoszeniu szkody z OC Agenta ubezpieczeniowego, bardzo ważny (w zasadzie najważniejszy) jest moment, kiedy poszkodowany klient wystąpił z roszczeniem. W kontekście zawodu Agenta ubezpieczeniowego, każdy sygnał od klienta (nawet jeśli jest to tylko kontakt telefoniczny) powinien być traktowany już jako moment, w którym klient zgłasza roszczenie. W związku z tym w każdej takiej sytuacji Agent, który korzysta z OC zawodowego musi niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji.