OC Multiagenta TUZ

Ubezpieczenie OC Multiagenta chroni od szkód wyrządzonych w następstwie działań lub zaniechań w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Na naszej stronie Klient pozna stawkę oferowaną przez TUZ. Szukasz OC Multiagenta w TUZ? Wejdź na stronę i wypełnij formularz! Oferujemy najatrakcyjniejsze stawki na rynku ubezpieczeń.

OC Multiagenta – co obejmuje?

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna Multiagentów za szkody wyrządzone na skutek działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Z litery prawa wynika również, że polisą OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których wykonujesz czynności agencyjne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz.1027 z poźn. zm.). Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku.

Suma gwarancyjna

W okresie nie dłuższym niż jeden rok, suma ubezpieczenia  wynosi równowartość 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

OC Multiagenta obowiązek zwiększający prestiż firmy

Pamiętaj! Brak polisy wiąże się nie tylko z ogromnym ryzykiem zawodowym na które w szczególności narażeni są agenci ubezpieczeniowi. Brak ubezpieczenia to również wysokie sankcje finansowe – równowartość 1000 euro obliczane w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku. Pieniądze za brak OC zasilają budżet państwa. Spełniając jeden z podstawowych obowiązków jakie wobec Multiagentów stawia polskie prawo, zwiększasz również wiarygodność wobec swoich Klientów z którymi relacje buduje się przez lata pracy.

OC Multiagenta TUZ w kilka minut poznaj wysokość składki

Wszystkim Multiagentom oferujemy możliwość zakupu ubezpieczenia OC za pośrednictwem naszej strony. Wypełnij dane, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów zakupu polisy.